ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Петрина Оксана Олександрівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2020 р. № 031820196317 , (надалі “Виконавець”), пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»). Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Предмет договору

1.1.В порядку та на умовах визначених цим Договором Виконавець зобов’язується надати освітні послуги Дитині у ІТ школі «Кібер Кідс» (надалі – Школа).

1.2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

1.3. Прийняття умов договору публічної оферти зі сторони  Замовника здійснюється автоматично після здійснення ним оплати за освітні  послуги. 

2. Права та обов’язки Сторін 

2.1.Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надати Замовнику та Дитині необхідну та достовірну інформацію про Програму навчального курсу «Кібер Кідс» 

2.1.2. Забезпечити належну технічну базу для освітнього процесу.

2.1.3. Забезпечити навчальну, пізнавальну  програму у Школі, відповідно до навчального курсу.

2.2.Виконавець має право: 

2.2.1. На оплату послуг у розмірі та порядку, встановлених цим Договором.

2.2.2. Не приймати Дитину до Школи за відсутності вчасної оплати послуг.

2.2.3. У випадках, передбачених цим Договором (недисциплінованість, безпричинна відсутність на заняттях) достроково відрахувати Дитину зі, при цьому, Виконавець не повертає сплачену Замовником суму коштів за не надані послуги та звільняється від будь-якого виду юридичної відповідальності, в тому числі, але не тільки: від сплати неустойки (штрафу, пені), збитків, втраченої вигоди, матеріальної та моральної шкоди, інфляційних, процентів річних і т .д

2.2.4. Виконавець має право залучати для співпраці третіх осіб для належного виконання своїх зобов’язань згідно даного Договору. 

2.3.Замовник зобов’язується: 

2.3.1. Оплатити Виконавцю вартість послуг у розмірі та в порядку, встановлених цим Договором. 

2.3.2. Забезпечити присутність та вчасну явку Дитини до Школи. 

2.3.3. Повідомляти про те, що дитина буде відсутня на заняттях.

2.3.4.Дотримуватись дисципліни, не допускати порушення встановленого викладачем порядку проведення заняття. 

2.3.5. Відшкодувати заподіяні Виконавцю, третім особам збитки діями Дитиною. 

2.4.Замовник має право:

 2.4.1. Ознайомитися із Програмою обраного навчального курсу.

2.4.2.Захищати права та законні інтереси Дитини в разі отримання від неї відповідної інформації.

2.4.3. Заморозити залишок коштів, що були оплачені за навчання, у випадку неможливості продовження навчального процесу через вагомі причини. При цьому надається письмове пояснення причини з прикріпленням відповідних довідок (за наявності). Кошти заморожуються після письмового повідомлення, й можуть бути використані як оплата занять з будь-якого напрямку, в період до чотирьох місяців після надходження письмового повідомлення.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1.Вартість послуг повідомляється Замовнику перед початком навчання Дитини й не може змінюватись до завершення поточного семестру.

3.2.Оплата проводиться Замовником у формі 100% передоплати за 4 тижні занять.

3.3.Оплата проводиться Замовником шляхом внесення відповідної суми на банківський рахунок Виконавця за банківськими реквізитами, які вказані в Розділі 7 цього Договору або готівкою у перший день нового абонементу.

3.4.У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.

4. Відповідальність Сторін

 4.1.Кожна із Сторін несе відповідальність за виконання належним чином взятих на себе обов’язків по даному Договору. 

4.2.У разі заподіяння діями (бездіяльністю) Дитини під час перебування у Школі майнової шкоди Виконавцю, Замовник зобов’язаний відшкодувати завдану шкоду у повному обсязі. Одразу, після заподіяння Дитиною під час перебування у Школі майнової шкоди Виконавцю, останній самостійно проводить стандартизовану оцінку збитків та направляє Замовнику Вимогу про їх відшкодування. Замовник повинен не пізніше двох банківських днів з моменту пред’явлення такої Вимоги, або оплати її в повному обсязі, або надати письмове обгрунтоване Заперечення на Вимогу. У випадку, не згоди Замовника з розміром збитків, що зазначені у Вимозі та/або не задоволення Вимоги, або ненадання у встановлений термін письмового обгрунтованого Заперечення на Вимогу, Виконавець має право звернутися до професійного оцінювача (фізичної чи юридичної особи, у складі якої працює хоча б один оцінювач, який отримав сертифікат суб’єкта оціночної діяльності) для проведення незалежної оцінки розміру збитків відповідно до національних стандартів оцінки. За наслідками оцінки професійним оцінювачем складається Звіт про оцінку майна, який повинен містити оцінену суму збитку. Зазначена в Звіті про оцінку майна сума збитку є обов’язковою для відшкодування Замовником. При цьому, Замовник відшкодовує Виконавцю і понесені витрати на оплату вартості професійного оцінювача за проведення незалежної оцінки. 

4.3.За здійснення протиправних дій Дитиною щодо Виконавця або третіх осіб під час перебування у Школі– відповідальність несуть Дитина та батьки Дитини, згідно з чинним законодавством України.

4.4.У випадку дострокового припинення перебування Дитини в Школіі без попереднього письмового пояснення, що містить підтвердження вагомої причини та/або невикористання замовлених та оплачених послуг, з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець не несе відповідальності за такі дії Дитини (Замовника, третіх осіб), при цьому Виконавець не повертає сплачену Замовником суму коштів за не надані послуги та звільняється від будь-якого виду юридичної відповідальності, в тому числі, але не тільки: від сплати неустойки (штрафу, пені), збитків, втраченої вигоди, матеріальної та моральної шкоди, інфляційних, процентів річних і т.д. 

4.5.Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей, грошових коштів, матеріальних цінностей (ювелірних прикрас, дорогих аксесуарів, аудіо-, відео-, фотоапаратури, мобільних телефонів тощо), документів Дитини під час її перебування у Таборі. 

5. Збір та обробка персональних даних.

5.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання.  

5.2.Замовник дає згоду на здійснення фото- та відеозйомки Дитини під час навчального процесу та використання їх у мережі Інтернет від імені ІТ школи Кібер Кідс

6. Форс-мажорні обставин

 6.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії та інші стихійні явища природи, пожежі, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, виходу з ладу чи ушкодження транспортних засобів, страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя, і якщо ці обставини безпосередньо мали вплив на виконання даного Договору. 6.2.Сторона для якої виникли умови, що унеможливлюють виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі та негайно, але не пізніше 48 годин з моменту їх настання і припинення дії даних обставин.

 6.3.На письмову Вимогу другої Сторони, Сторона, що зсилається на форс-мажорні обставини, повинна підтвердити їх довідкою Торгово-промислової палати України.

7. Інші умови

7.1.Даний Договір є пропозицією (офертою) Фізичної особи-підприємця Петрини Оксани Олександрівни (Виконавця) відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, яка адресована Замовнику. Здійснення Замовником оплати за перший місяць навчання є повною і безумовною відповіддю Замовника про прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) Виконавця, дата здійснення Замовником цієї оплати є датою укладення даного Договору. Прийняттям оферти Замовник підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений, повністю їх розуміє, приймає та вважає розумними для своєї Дитини.  

7.2.Даний Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором. 

7.3.Усі зміни та доповнення до даного Договору можливі лише за взаємною згодою Сторін, які підписуються Сторонами і набувають чинності з моменту їх підписання. 

7.4.Цей Договір може бути розірваний за взаємною письмовою згодою Сторін. 6.5.Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі неможливості такого врегулювання, спір вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України. 

7.5.Замовник підтверджує, що цей Договір укладається за згодою другого з батьків Дитини. 

7.6.Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник дає згоду на обробку персональних даних як своїх , так і своєї Дитини з метою забезпечення реалізації договірних, податкових, адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

7.7.Даний Договір складений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

8. Адреса та реквізити Сторін

ФОП Петрина Оксана Олександрівна, ЄДРПОУ 3546509543                   

Адреса:м. Луцьк,  вул. Стефаника, 1/2 43001                               

рахунок UA063052990000026007040803393 (ПриватБанк)

Контактний тел: (093) 048 0084  e-mail: cyberkids.new@gmail.com 

ЗАПИСАТИСЬ
ВАШЕ
ВАШЕ
ІМ’Я *
МІСТО *
ІМ'Я
ВІК
ДИТИНИ *
ДИТИНИ *
ВАШ
ТЕЛЕФОН *
ВАШ
КОММЕНТАР
ВІДПРАВИТИ ЗАЯВКУ
ЗВОРОТНИЙ
ЗВ’ЯЗОК
ВАШЕ
ВАШЕ
ІМ’Я *
МІСТО *
ВАША
ПОШТА
ВАШ
ТЕЛЕФОН *
ВАШ
КОММЕНТАР
ВІДПРАВИТИ ЗАЯВКУ